Über mich

Peter Güttenberger, Komm:- Rat, Senator, freier Redakteur.

Selbstständiger Optikermeister,

Musiker. Peter von The Sir´s

Maler – Ölbilder, Ausstellungen

E-Mail: peterguett@gmail.com

Tel.: 06643018895